PL PL
linecorr.eu
Firma CYBOR -TECH pod mark¹ Linecorr
zajmuje siê produkcj¹ oraz sprzeda¿¹ pilotów zdalnego sterowania do
telewizorów, magnetowidów, tunerów SAT, DVD, CD, AUDIO.
Marka Linecorr
o¿emy wyprodukowaæ ka¿dy pilot na indywidualne zamówienie.
Gwarantujemy d³ug¹ ¿ywotnoœæ, wysok¹ funkcjonalnoœæ.
z wieloletni¹ histori¹ na rynku w Polsce i za granic¹.
M
Kontakt
Posiadamy piloty do tunerów satelitarnych analogowych i cyfrowych
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Nasze renomowane piloty s¹ gotowe do pracy od razu po zakupie.
Wystarczy, ¿e w³o¿ysz baterie i ju¿ bêdziesz móg³ z niego korzystaæ.
chcesz zamówiæ pilota
to proste
wybierz typ sprzêtu
wyszukaj pilota
model sprzêtu
Nasze produkty s¹ zgodne z wymogami odpowiednich norm i dyrektyw:
Karwiniec 78
56-420 Bierutów
Jesteœmy dostêpni Pn-Pt w godz. 8:00 - 17:00.
tel./fax: +48 71 314-64-29
e-mail: anetaz@cybor-tech.com.pl
piloty uniwersalne UCT to nasze flagowe produkty
Zapisz numer modelu z tabliczki znamionowej znajduj¹cej siê na tylnej œcianie telewizora
albo odszukaj go w karcie gwarancyjnej lub instrukcji; ewentualnie podaj model pilota oryginalnego.
p r o d u c e n t p i l o t ó w